Arhiva 2020

SAZIV 23. SJEDNICE OV PRESEKA

PRIJEDLOG STRATEGIJE UPRAVLJANJA IMOVINOM 21.-27.GOD

OBRASCI IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU

Obrazac-Izvješća-o-provedenom-savjetovanju-I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.g - Dokument
Obrazac-Izvješća-o-provedenom-savjetovanju-I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Preseka za 2020.g - Dokument
Obrazac-Izvješća-o-provedenom-savjetovanju-I. Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.g - Dokument

IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU O PRIJEDLOGU STRATEGIJE UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE PRESEKA ZA RAZDOBLJE 2021.-2027.G..

OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU O PRIJEDLOGU PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE PRESEKA ZA 2021.G.

PROGRAMI,PROJEKTI I ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ZA 2021.GOD

Odluka o pomoći za opremu djeteta rođenog u 2021.godini - Dokument
Odluka o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine Preseka u 2021. g za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću. - Dokument
Odluka o subvenciji poljoprivrednom gospodarstvu za novoregistriranu djelatnost seoskog turizma u 2021. g - Dokument
Odluka o sufinanciranju programa predškolskog odgoja u dječjim vrtićima i obrtima za čuvanje djece djelatnosti dadilje s prebivalištem na području Općine Preseka. - Dokument
Program građenja komunalne infrastrukture za 2021.g - Dokument
Program i projekti udruga za opće dobro za 2021.g - Dokument
Program korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Preseka - Dokument
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.g - Dokument
Program socijalnih potreba za 2021.g - Dokument
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021.g - Dokument

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE PRESEKA.

ZAKLJUČAK O USVAJANJU ANALIZE STANJA CIVILNE ZAŠTITE.

IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU

Obrazac-izvješća-o-provedenom-savjetovanju s javnošću-Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.g - Dokument
Obrazac-Izvješća-o-provedenom-savjetovanju-Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Preseka za 2021.g - Dokument
Obrazac-Izvješća-o-provedenom-savjetovanju-Program građenja komunalne infrastrukture za 2021.g. - Dokument
Obrazac-Izvješća-o-provedenom-savjetovanju-Program i projekti udruga za opće dobro za 2021.g - Dokument
Obrazac-Izvješća-o-provedenom-savjetovanju-Program korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Preseka za 2021.g - Dokument
Obrazac-Izvješća-o-provedenom-savjetovanju-Program socijalnih potreba za 2021.g - Dokument
Obrazac-Izvješća-o-provedenom-savjetovanju-Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021.g - Dokument
Obrazac-Izvješća-o-provedenom-savjetovanju-Proračun Općine Preseka za 2021.g., projekcije za 2022. i 2023.g - Dokument

STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE PRESEKA ZA RAZDOBLJE 2021-2027.GOD

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE ZA 2020.GODINU

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Preseka za 2020 - Dokument
Prijedlog Strategije upravljanja imovinom Općine Preseka za razdoblje 2021.-2027.g - Dokument
Obrazac-sudjelovanja-u-postupku-savjetovanja-s-javnošću o Strategiji upravljanja imovinom Općine Preseka za razdoblje 2021.-2027.g - Dokument

SAZIV 22. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

ODLUKA O ODABIRU PONUDITELJA ZA RADOVE ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA

ODLUKA O ODABIRU PONUDITELJA ZA RADOVE GRIJANJA U ZGRADI OPĆINE PRESEKA

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PRESEKA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2020. GODINE

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa - Dokument
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Preseka za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godine - Dokument

ODLUKE O POTPORAMA ŽUPI SV.PETRA APOSTOLA NA PRESEKI

Odluka o namjenskoj potpori Župi Sv. Petra Apostola Preseka za novo krovište na župnoj kući (farof) - Dokument
Odluka o namjenskoj potpori Župi Sv.Petra Apostola Preseka za uređenje župne kuće (farof) - Dokument
Odluka o tekućoj potpori za financiranje troškova grijanja crkve - Dokument

PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2021. GOD

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Preseka za 2021.g - Dokument
Obrazac-sudjelovanja-u-postupku-savjetovanja-s-javnošću-Odluka o izvršavanju proračuna Općine Preseka za 2021 - Dokument

PRIJEDLOG PRORAČUNA 2021. SA PROJEKCIJAMA ZA 22-23. GODINU.

Prijedlog proračuna za 2021.g. i projekcije za 2022. i 2023. godinu-Uvod - Dokument
Prijedlog Plana razvojnih programa za 2021.g.i projekcije za 2022. i 2023.g - Dokument
Prijedlog proračuna za 2021.g. i projekcije za 2022. i 2023. g.-Opći dio - Dokument
Prijedlog proračuna za 2021.g. i projekcije za 2022. i 2023.g-Posebni dio - Dokument
Obrazac-sudjelovanja-u-postupku-savjetovanja-s-javnošću-Program građenja komunalne infrastrukture za 2021.g - Dokument
Obrazac-sudjelovanja-u-postupku-savjetovanja-s-javnošću-Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.g - Dokument
Obrazac-sudjelovanja-u-postupku-savjetovanja-s-javnošću-Program utroška sredstava šunskog doprinosa za 2021.g - Dokument
Prijedlog Programa utroška sredstava šunskog doprinosa za 2021.g - Dokument
Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu - Dokument
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukutre za 2021. godinu - Dokument
Prijedlog Programa socijalnih potreba za 2021.g - Dokument
Obrazac-sudjelovanja-u-postupku-savjetovanja-s-javnošću o Programu socijalnih potreba za 2021.g - Dokument
Obrazac-sudjelovanja-u-postupku-savjetovanja-s-javnošću o Programu i projektima udruga za opće dobro za 2021.g - Dokument
Obrazac-sudjelovanja-u-postupku-savjetovanja-s-javnošću o Programu korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Preseka za 2021 - Dokument
Prijedlog Programa i projekata udruga za opće dobro za 2021.g - Dokument
Prijedlog Programa korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Preseka za 2021.g - Dokument
Proračun Općine Preseka za 2021.g., projekcija 2022.g. i 2023.g.-Uvodni dio - Dokument
Proračun Općine Preseka za 2021.g., projekcija 2022.g. i 2023.g., Opći i Posebni dio i Plan razvojnih programa - Dokument
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Preseka za 2021.g - Dokument

OBRAZAC ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU O PRIJEDLOGU PRORAČUNA

VODIČ ZA GRAĐANE KROZ PRORAČUN 2021. GOD.

MJESNI ODBORI OPĆINE PRESEKA

Općina Preseka ima 12 Mjesnih odbora:
1. Mjesni odbor Donja, Gornja i Srednja Velika
2. Mjesni odbor Gornjaki
3. Mjesni odbor Kamenica
4. Mjesni odbor Kraljev Vrh – Strmec
5. Mjesni odbor Krušljevec
6. Mjesni odbor Ledina
7. Mjesni odbor Pogančec
8. Mjesni odbor Preseka
9. Mjesni odbor Slatina
10. Mjesni odbor Šelovec
11. Mjesni odbor Vinkovec
12. Mjesni odbor Žabnjak.

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA BAGATELNE NABAVE U 2016.GODINI

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PRESEKA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.06.2017. GODINE

ODLUKA O ODABIRU PONUDITELJA ZA RADOVE ASFALTIRANJA DOTRAJALIH NERAZVRSTANIH CESTA

MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE PRESEKA

PLAĆANJE RAZLIKE TROŠKOVA,DECENTRALIZIRANA SREDSTVA

ODLUKA O FINACIRANJU RADNIH MATERIJALA ZA UČENIKE OŠ.

PRORAČUN OPĆINE PRESEKA ZA 2020.GODINU – PROGRAMI

Program građenja komunalne infrastrukture za 2020 - Dokument
Program javnih potreba u kulturi na području Općine Preseka za 2020 - Dokument
Program javnih potreba u sportu na području Općine Preseka za 2020 - Dokument
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020 - Dokument
Program socijalnih potreba Općine Preseka za 2020. - Dokument
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020 - Dokument

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA – ZAKLJUČCI

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna – zaključciObjava sadrži linkove na sve dokumente vezane za Godišnje izvješće o izvršenju proračuna u formi zaključaka.
Zak.-Izvj-Prog.jav.potr.kult - Dokument
Zak.-Izvj-Prog.održ.kom inf - Dokument
Zak.-Izvj-Prog.potr.sport - Dokument
Zak.-Izvj-Prog.raspol.imov - Dokument
Zak.-Izvj-Prog.soc.potr - Dokument

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PRESEKA ZA 2019. GODINU

Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Preseka za 2019.g - Dokument
Izvještaj str 1 do 19 - Dokument

ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA DVD-U PRESEKA

VODIČ ZA GRAĐANE PRORAČUN OPĆINE PRESEKA ZA 2020.GODINU

ODLUKA O ODABIRU PONUDITELJA ZA INSTALIRANJE BEŽIĆNOG INTERNETA WIFI4EU NA PODRUČJU OPĆINE PRESEKA

ODLUKE O OTPISU NENAPLATIVIH POTRAŽIVANJA

POSTANI POPISIVAČ

ODLUKA O OBVEZI RADA SLUŽBENIKA

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

I.DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2020.GODINU

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ZABRANI NAPUŠTANJA MJESTA PREBIVALIŠTA

IZDAVANJE PROPUSNICA

Stožer civilne zaštite Općine Preseka za izdavanje propusnica radi radnim danom od 7:30 do 17:00 h. U zgradi Općine Preseka.

ODLUKA O KRETANJU UNUTAR ADMINISTRATIVNOG PODRUČJA POLICIJSKE POSTAJE VRBOVEC ZA OSOBE S PREBIVALIŠTEM I STALNIM BORAVKOM NA PODRUČJU OPĆINE PRESEKA

ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA DVD-U PRESEKA

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

ZAKLJUČAK S IZVJEŠĆEM O LOKACIJAMA I KOLIČINAMA ODBAČENOG OTPADA

ZAKLJUČAK S IZVJEŠĆEM O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM

DEŽURSTVO STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE

PROCEDURE – DONESENI AKTI

Procedura blagajničkog poslovanja - Dokument
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga - Dokument
Procedura naplate prihoda - Dokument
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o radu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Preseka - Dokument

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZPPI ZA 2019.G.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PRORAČUNA OPĆINE PRESEKA ZA 2019.

Bilješke uz financijski izvještaj - Dokument
Obrasci financijskih izvještaja v 5.0.8 - Dokument
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanpproračunskih korinsika - Dokument

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA

STATUTARNA ODLUKA O IZMJ.I DOP.STATUTA OPĆINE PRESEKA - Dokument
Obrazac-sudjelovanja-u-postupku-savjetovanja-s-javnošću o nacrtu Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Preseka - Dokument

ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA DVD-U PRESEKA ZA FINANCIRANJE IZRADE VATROGASNE NADOGRADNJE NA VOZILO

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2020

I. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU

REGISTAR UGOVORA 2019.G

Arhiva dokumenata

Skip to content