Otvoreni podaci

OTVORENI PODACI

Pravo na pristup informacijama ili ponovnu uporabu informacija, koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Preseka uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15).

Na pristup informacijama u postupcima pred Općinom Preseka ne naplaćuju se upravne pristojbe. Općina Preseka ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i naknadu troškova dostave, a koji plaća korisnik prava na informaciju sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine” broj 12/14 i 15/14). Kriteriji se primjenjuju i na naknadu za ponovnu uporabu informacije.

Službenik za informiranje – lvančica Čikan

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti:
 • telefonom na broj: 01/2724-768
 • e-mail: opcinsko.vijece.preseka@zg.t-com.hr
 • poštom na adresu: Općina Preseka, Preseka 57, 10 346 Preseka
 • usmeno u sjedištu Općine Preseka

 • Obrazac-Zahtjev-za-pristup-informacijama - Dokument
  Obrazac-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije - Dokument
  Obrazac-Zahtjev_za_ponovnu_uporabu_informacija - Dokument
  Izvjesce-o-provedbi-Zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2016-god - Dokument
  Izvjesce-o-provedbi-Zakona-o-pravu-na-pristup-inforacijama-za-2017.godinu - Dokument
  Izvijesce-o-provedbi-Zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.godinu - Dokument
  Izvijesce-o-provedbi-Zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2019.godinu - Dokument
  Izvijesce-o-provedbi-Zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2020.godinu - Dokument
  Izvijesce-o-provedbi-Zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2021.godinu - Dokument
  Skip to content